Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktion. Ignorera detta meddelande om du vill fortsätta. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar.

 

Villkor för användning av hemsidan

Denna sida (tillsammans med övriga villkor som anges på Bosch hemsida) beskriver de villkor som gäller för användandet av Bosch hemsida http://www.bosch-home.se (”Webbsidan”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan, accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda Webbsidan.

Information om oss

Webbsidan drivs av BSH Home Appliances AB ("BSH”). För mer information om BSH, vänligen se Kontakt- och Bolagsinformation.

Din användning av Webbsidan

Du får endast använda Webbsidan för lagliga ändamål. Du får inte använda Webbsidan:

a) på ett sätt som bryter mot gällande nationell eller internationell lag eller förordning
b) i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt
c) genom att medvetet överföra uppgifter, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkoder som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Härtill intygar du att du inte kommer att använda Webbsidan för att:

a) sprida skräppost eller obeställt e-postmaterial
b) utge dig för att representera BOSCH
c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera innehållet på Webbsidan för att dölja dess ursprung eller material som sickas via Webbsidan
d) lämna falska uppgifter om din anknytning till personer eller företag
e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att använda Webbsidan
f) ägna dig åt brottsliga aktiviteter
g) publicera eller sprida material som är ett brott mot eller inkräktar på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, att räkna som förtal, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam för eller anbud kopplade till produkter eller tjänster
h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga godkännande
i) bryta mot användares rätt att dra tillbaka sådana godkännande som beskrivs i h).

Om du bryter mot Bosch:s användarvillkor är du ersättningsskyldig för den skada BOSCH och dess närstående bolag kan komma att drabbas av till följd av dina handlingar.

Immateriella rättigheter

Bosch är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter som finns på Webbsidan och som publiceras på den. Du får lov att ta del av, hämta och/eller använda information på Webbsidan uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet eller till kopior av materialet. Notera att du inte får göra några som helst ändringar i materialet, du får inte reproducera, sprida, offentligt visa eller spela upp eller på annat sätt använda eller förmedla det till allmänheten eller i kommersiellt syfte. Du får inte heller använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan att ange källan. Materialet på Webbsidan får inte användas för kommersiella ändamål utan att inhämta Bosch:s godkännande i förväg.

Genom att använda Webbsidan förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten distribution och kopiering av materialet.

Länkar samt information på Webbsidan

Bosch gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i länkar eller annan information som finns på Webbsidan. Bosch lämnar inga garantier beträffande materialets/innehållets korrekthet eller fullständighet, ej heller beträffande tillförlitligheten hos rekommendationer, åsikter, uttalanden och annan information som visas eller sprids via Webbsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att Bosch inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person. Bosch friskriver sig uttryckligen från varje form av utfästelser och garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, försäkringar om att innehållet inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller beträffande driften av Webbsidan och innehållet, med undantag för de områden där lagen så förbjuder.

Bosch garanterar inte att Webbsidan eller servrar där Webbsidan ligger eller elektroniska meddelanden som skickas av Bosch är fria från virus eller andra skadliga inslag.

Tillhandahållande av länkar ska inte tolkas som att Bosch eller Webbsidan stöder, samarbetar med, är knutet till eller har juridisk rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som visas i eller som kan öppnas via länkarna eller att länkande webbsidor har rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör Bosch eller dess närstående bolag eller dotterbolag.

Skyldighet att begränsa förluster

Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som finns angiven i dessa användarvillkor, ska du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med skadeståndsanspråk eller en process (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller något annat) som du framställer eller inleder gentemot Bosch.

Externa länkar till Webbsidan

Alla länkar till Webbsidan måste först godkännas skriftligen av Bosch, utom i följande fall;

a) länken innehåller enbart texten ”Bosch” och innehåller inte något av Bosch eller dess licenstagares/licensgivares upphovsrättsskyddade varumärken
b) länken pekar enbart till www.bosch-home.se och inte till sidor längre ner i webbplatshierarkin
c) när användaren klickar på länken visas sidan i fullskärm i ett webbläsarfönster med fullständiga funktioner och komplett navigering, inte som en ram på den länkade webbsidan
d) länkens utseende, placering och övriga egenskaper ger inte det falska intrycket att en juridisk enhet eller dess aktiviteter eller produkter är knutna till eller stöds av Bosch och är inte heller utformade på ett sätt som kan skada eller urvattna den goodwill som är förknippad med Bosch eller dess närstående bolags namn och varumärken. Bosch förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att länka till Webbsidan.

Ändringar på och eventuella driftstopp av Webbsidan

Vi strävar efter att uppdatera Webbsidan regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Bosch förbehåller sig därför rätten att när som helst göra ändringar i, korrigera fel eller utlämnanden i delar av Webbsidan, göra andra ändringar på Webbsidan eller i de material och produkter, tjänster och priser (i förekommande fall) som finns beskrivna på Webbsidan utan föregående meddelande. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella förändringar vi gjort.

Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. Bosch ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan. Om behov uppstår, kan Bosch avbryta tillgång till Webbsidan eller stänga den på obestämd tid.

Tillgång till Webbsidan från områden och platser utanför Sveriges gränser

Bosch lämnar inga garantier om huruvida materialet på Webbsidan är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Sverige och tillgång till det från områden där innehållet är olagligt förbjuds härmed. Om du använder Webbsidan från platser utanför Sverige ansvarar du själv för att uppfylla gällande lagstiftning på platsen.

Information om dig och om dina besök på Webbsidan

Bosch behandlar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda Webbsidan samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du lämnat om dig är korrekt.

Service

Vår servicereparation består bland annat av förberedelser för servicebesök (t.ex. avtalad tid för servicebesök), reparation och efterbehandling (t.ex. undersökning om konsumenten är nöjd med vår service). För förberedning och efterbehandling kan vi eller våra servicepartners komma att kontakta konsumenten som beställde tjänsten. Personuppgifter som hämtas från konsumenten i samband med ett servicebesök kommer att behandlas i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Efterbehandlingen är en integrerad del av våra serviceavtal för att säkerställa att tjänsten uppfyller alla relevanta krav och för att vidta ytterligare åtgärder om vi anser att det är lämpligt utifrån konsumentens feedback. Läs mer om Bosch:s Användarvillkor för Service.

Uppladdning av material på Webbsidan

Allt eventuellt material du laddar upp på Webbsidan betraktas som icke-konfidentiell och i samband med att du lämnar ut sådant material till Bosch överlämnar och överför du alla immateriella rättigheter till sådant material till Bosch och Bosch har därför rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut sådant material till tredje part.

Bosch förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort eventuellt material och uppgifter som du laddat upp/publicerat på Webbsidan.

Användarkonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta Bosch om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. Bosch ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Tillämplig lag

Din användning av Webbsidan och dessa användarvillkor är underställda svensk materiell rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tack för att du besöker Webbsidan!